Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Cadru legislativ: Proiect ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Granturile sunt destinate IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

  • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
  • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
  • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/ modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Domeniile de investiții susținute din fonduri nerambursabile includ:

  • Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
  • Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
  • Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
  • Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
  • Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
  • Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
  • Servicii de reparații și întreținere;
  • Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
  • Confecții metalice/lemn/mobilier;
  • Confecții textile/pielărie;
  • Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
  • Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
  • Servicii de educație: creșe și grădinițe;
  • Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
  • Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente;
  • Tehnologia informației și inteligență artificială;
  • Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție;
  • Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior.

 

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3.

  • Granturile pentru investiții din prezenta ordonanță de urgență se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
  • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
  • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  • realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
  • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
  • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

 

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:

  • Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
  • Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
  • Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
  • Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS.

 

Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

  • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
  • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
  • cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

 

Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la lit. a) și c). Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente și extinderea unităților de producție/servicii categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).

 

Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență pot utiliza fonduri externe nerambursabile si pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

  • cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
  • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
  • cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

 

Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura: cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului finanțării.

No Comments

Post A Comment